"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


  


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว รุ่นที่ 2 ให้กับเกษตรกรโครงการขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สร้างการรับรู้ความเข้าใจโครงการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ โดยมี นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดเชียงรายปีการเพาะปลูก 2560/61 ณ ห้องประชุมเวียงกาหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 ของคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม  สาขาอาชีพทำนา ในการตรวจสอบผลงานของเกษตรกร  โดยมีนายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว กรมการข้าว เป็นประธาน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว       (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญ และแลกของขวัญ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561  เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ ความรัก ความสามัคคี ของบุคลากรในหน่วยงาน  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ  วิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ โดยมี พันจ่าตรี เทวัญ ธนมาลารัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมติดตามและเยี่ยมเยือนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ วัดห้วยโป่ง (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอขุนตาล) อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยมีนายสุขชัย เจรียงประเสริฐ เป็นประธานในพิธีเปิด   

อ่านต่อ

เมื่อวัันที่ 12 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์ภาคเหนือตอนบน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้นางสาวสายพิณ กอบแก้ว  นางสาวมธุรดา มอยนา  และ นางสาวพรรณิภา พยาราช  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ  ห้องประชุมคชสาร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมงานและจัดนิทรรศการงานข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 8 ประจำปี2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ  อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมพิธีเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37 โดยมีพลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มณฑลทหารบกที่ 37 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560      นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ sc.จังหวัดเชียงราย ประชุมติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560     นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมงานเทศกาลข้าวใหม่ จังหวัดเชียงราย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ปฏิบัติงานติดตามให้คำแนะนำและเก็บตัวอย่างข้าวแปลงสาธิต

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ  สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00-04.00 น.  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จำนวน 12 คน  เข้าร่วมเกี่ยวข้าวและเปลี่ยนต้นข้าว จำนวน 3,000 กระถาง ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  และคณะ ติดตามตรวจตัดข้าวปนแปลงนาในพื้นที่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน และ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Web Conference

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ชี้แจงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 กับผู้จัดการสหกรณ์และเกษตรกรผู้นำ ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย จำกัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวเบจญพร ขำรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย   

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560  คณะข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรานาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ฝูงบิน 416(สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU การซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 4) ประจำปี 2560 ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก BLP ตัวแทนจากบริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) และคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

อ่านต่อ

นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Science protection plant health ณ เมืองบริสเบรน เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงวาวี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ปลูกดอกดาวเรือง  บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่ง  ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการตรวจตัดข้าวปน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย ณ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วัันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ออกพื้นที่ติดตามการตรวจตัดข้าวปนของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการตรวจตัดพันธ์ุข้าวปนของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจตัดข้าวปน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหล่ายงาว ปี 2560 ณ ตำบลหล่าวงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

 วันที่ 15 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560  ณ วัดทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม Field Study Tour and Annual Workshop of Upland Rice Breeding Demonstration and Extension ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว

อ่านต่อ

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(สำหรับกลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและการวินิจฉัยศัตรูข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่18 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560  การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด