ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

  เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมร่วมกับ Operation Team เพื่อพิจารณาการเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่องโยงตลาด โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอพาน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน และที่ว่าการเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองในชุมชน ณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะฯ ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 จำนวน 1.5 ตัน และกข15 จำนวน 6 ตัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ :นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว ไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ณ Louisiana State University Agricultural Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ผลงานวิจัยภาคบรรยาย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายชมเชยอันดับ 2ผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวศิริลักษณ์...

อ่านต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) จำนวน 36 ศูนย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 จำนวน 200 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าข้าวของชุมชนณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” ระหว่าง ผู้แทนจากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตร และผู้แทนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 115กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานและพบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 43 ศูนย์ ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ 100 ตัน ของกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี 2563 หลักสูตร...

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำ ปี 2562 จำนวน 86 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดทำแผนงานพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณบรูณาการและลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย ณ บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 และติดตามงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง) เป็นประธาน ประชุมหารือการแก้ปัญหาการผลิตข้าวญี่ปุ่นและการตลาดข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต การจำหน่ายข้าวจาปอนิกา จากผู้ประกอบการค้าข้าวจาปอนิกา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ติดตามผลการดำเนินงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ฯ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งมอบกระเช้าของขวัญ แด่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และเกษตรจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมสันทนาการ แลกของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดข้าว (ข้าวหอมมะลิ และ กข6) ในงานของดีอำเภอแม่จัน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ณ ลานที่ว่าการอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมประชุมโครงการการผลิตข้าวแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการฉบับเต็ม ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุม การประเมินการยอมรับข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่นจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ผลิตข้าวจาปอนิกา ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันดินโลก (World Soil Day) ในหัวข้อ “Stop Soil Erosion Save Our future : ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ (วันที่...

อ่านต่อ

วันที่ 2 ธันวาคม  2562 นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ๕  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมหารือการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่  ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์รังสรรค์ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำคณะผู้นำเข้าข้าวจากฮ่องกงเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยฯ ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "งานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก" ณ หจก.จันทร์กระจ่างพืชผล 2009 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยกรมการข้าวได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "การตลาดนำการผลิตสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ"

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ตรวจราชการและติดตามงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นายปิยะพันธ์  ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ณ หอประชุม อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ No 146 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา กลุ่มเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนและนาแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองและ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562        นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มนาแปลงใหญ่และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลปงน้อย ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง และตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562       นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร และคณะร่วมตรวจติดตามเกษตรกรที่ขอรับรองข้าว GAP รายเดี่ยว ณ อำเภอพาน อำเภอแม่ลาว และอำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562            นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมชี้แจ้งการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64 ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง และตรวจตัดพันธ์ุปนกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2562         นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ร่วมตรวจตัดพันธุ์ปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ และกลุ่มสหกรณ์เกษตรเชียงของ จำกัด ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562       นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ เข้าประชุมชี้แจงการดำเนินงานแผนการปฎิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2563/64 ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562          นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ตำบลแม่อ้อ และตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มพัฒนาการเกษตรบ้านห้วยก้างนาล้อม ตำบลไม้ยา และกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมตรวจตัดพันธ์ุปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มทำนาป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตรและคณะ ร่วมตรวจตัดพันธุ์ปนและติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลโรงช้าง ตำบลศรีโพธิ์เงิน ตำบลป่าแดด ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองแรด และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2560 ณ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับภาค พิจารณาเอกสารผลงานและลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ณ บ้าน นางรินทอง คุณมาก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานฯ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายถนอม ลือชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2 และคณะ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อวางแผนการเข้ามาให้บริการในชุมชนของผู้รับจ้าง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มและชาวนาผู้รับบริการ ณ หอ้งประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าประเมินความพร้อมของกลุ่ม(Pre Audit) และเล่มคู่มือระบบควบคุมภายใน (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด ต.เวียง อ.เทิง และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย...

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน(การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสามารถ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวพันธุ์คัดกับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลหัวง้ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

 

        

ข่าวเตือนภัย...โรคไหม้คอรวง  
ข่าวเตือนภัย
..เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยงกระโดดหลังขาว

 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปรัง 2563

=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 1/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 2/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 3/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 4/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 5/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 6/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 7/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 8/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 9/2563 
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปรัง ฉบับที่ 10/2563เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด