ข่าวประชาสัมพันธ์


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-20 15:44:28

อ่านต่อ...

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566

การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1) เขตตรวจราชการที่ 16

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-16 13:51:35

อ่านต่อ...

โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

การติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำในนาข้าว และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ด้วยโดรนเพื่อการเกษตร ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-07 15:18:10

อ่านต่อ...

จัดกิจกรรมร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2566

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมร้านนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-03 13:44:12

อ่านต่อ...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-02-01 14:05:12

อ่านต่อ...

จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-25 16:25:07

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่อง ข้าวแก่เกษตรกร ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงราย

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่อง ข้าวแก่เกษตรกร ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-25 16:22:46

อ่านต่อ...

ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-18 11:15:45

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และเศษวัสดุทางการเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดิน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-18 11:13:52

อ่านต่อ...

การตรวจและติดตามควบคุมกำกับสถานที่ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าตรวจและติดตามควบคุมกำกับสถานที่ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-18 11:11:49

อ่านต่อ...

การประชุม​ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2566 กิจกรรม​ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร​อัตลักษณ์​พื้นถิ่น

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการประชุม​ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2566 กิจกรรม​ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร​อัตลักษณ์​พื้นถิ่น โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร​อัตลักษณ์​พื้นถิ่น (ข้าว)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-12 13:32:17

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ และขับเคลื่อนงานเกษตรของชุมชน ที่มีความสนใจด้านการเกษตรแบบ BCG

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบ และขับเคลื่อนงานเกษตรของชุมชน ที่มีความสนใจด้านการเกษตรแบบ BCG

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-01-11 14:44:08

อ่านต่อ...