ข่าวประชาสัมพันธ์


การสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววาสนา จิโน เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-09-08 11:31:11

อ่านต่อ...

การประชุมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นำทีมนักวิจัยจากโครงการข้าว เข้าร่วมหารือความร่วมมืองานวิจัยข้าว กับอาจารย์จากภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี นางนุจรินทร์ จังขันธ์ โกเมส เด ฟาเรียส นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมด้วย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-09-05 09:20:06

อ่านต่อ...

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าวและโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน เปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกรมการข้าวและโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-29 15:39:22

อ่านต่อ...

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยี่ยนพูดคุย พร้อมรับฟังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆให้แก่พี่น้องศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-29 15:34:36

อ่านต่อ...

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหารกรมการข้าวจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-29 15:29:55

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-13 08:47:10

อ่านต่อ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-12 15:36:28

อ่านต่อ...

กิจกรรม "ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงบ่อ"

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "ปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงบ่อ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-11 13:59:02

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายกิตติพงศ์ รื่นงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 –2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-11 13:49:58

อ่านต่อ...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมปลูกข้าววางรวงในแปลงเกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไว้ใช้เอง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-10 11:25:17

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย)

นายปิยพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและลงพื้นที่ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 16 (พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-05 20:28:43

อ่านต่อ...

การประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธาน การประชุมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย วันที่ 2023-08-04 10:23:43

อ่านต่อ...