Black Ribbon

         

 

  

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974    

 

>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ปลูกดอกดาวเรือง  บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่ง  ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่  ปลูกดอกดาวเรือง  บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่ง  ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการตรวจตัดข้าวปน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนเครือข่าย ณ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วัันที่ 20 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ออกพื้นที่ติดตามการตรวจตัดข้าวปนของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนชัย

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560    นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการตรวจตัดพันธ์ุข้าวปนของกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลต้า

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2560   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจตัดข้าวปน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านหล่ายงาว ปี 2560 ณ ตำบลหล่าวงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

 วันที่ 15 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2560  ณ วัดทุ่งพร้าว ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม Field Study Tour and Annual Workshop of Upland Rice Breeding Demonstration and Extension ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  ทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และอบรมควบคุมภายใน(ICS) 

อ่านต่อ

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว

อ่านต่อ

การจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

  การจัดเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(สำหรับกลุ่มติดตาม) ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว"  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินและการวินิจฉัยศัตรูข้าว

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว(นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่18 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการและพนักงานฯ ทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560  การประชุมกำหนดเป้าหมายการตรวจประเมิน และจัดทำแผนการลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้นสำหรับภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายฯ ระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

การอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรสำหรับการประเมินเบื้องต้นภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560  การอบรมโครงการนาแปลงใหญ่เดิมปี 2559(สมาชิกไข่ขาว)

อ่านต่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2560  คณะครูและนักเรียนฯ เข้าศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ให้บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล จำกัด เข้าพบและสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

"สืบตำนาน สานประเพณี ลงแขกดำนา"

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชาวนาผู้จัดทำเมล็ดพันธ์ุข้าว โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์  เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

  วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรข้าว สูนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายขวัญประชา ปวนสิงห์

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ปี 2560 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผอ.ศวข.เชียงราย  ร่วมงาน"รวมพลคนแปลงใหญ่/ศพก.เพื่อการบริหารจัดการการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด"

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำคณะฯ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

อ่านต่อ

 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ดำเนินการประเมินสมรรถนะเลือกสรรจ้างเหมาบริการฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ

    นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและพบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเยี่ยมชมสวนชาอัสสัม ณ บ้านเกี๋ยง ม.13 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย    

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี 2560

อ่านต่อ

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2560 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านต่อ

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

การสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 พ.ศ.2560

อ่านต่อ

พิธีเก็บเกี่ยวข้าว พันธุ์กข14 ณ แปลงนาเกษตรอินทรีย์ มณฑลทหารบกที่ 37

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

อ่านต่อ

การประชุมทางไกล (Web Conference) เรื่อง "ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่"

อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานข้าวอินทรีย์จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ

การประชุมวีดีโอทางไกลโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

อ่านต่อ

การประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ปี 2559

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตร

อ่านต่อ

ศวข.เชียงราย ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจาก YAAS (สาธารณารัฐประชาชนจีน) ติดตั้งชุดกับดักแสงไฟอัตโนมัติฯ

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี2560

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

       

ประกาศเตือนภัย ฤดูนาปี 2560

ฉบับที่ 2

 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2560

>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 6/2560  
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 5/2560
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 4/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 3/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 2/2560
 
>ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี ฉบับที่ 1/2560

 


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด