Black Ribbon

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศพก.บ้านทุ่งกวางใต้ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ข้าวพ่อพอเพียง ให้กับนักเรียนฯ

อ่านต่อ

นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมคณะ  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตฯ

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย นำข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (100 วัน)

อ่านต่อ

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  จัดตั้งจุดบริการประชาชน และบริการความรู้สู่ประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว หลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ"

อ่านต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

อ่านต่อ

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.ทมบ.37 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการ "วันอาหารโลก ประจำปี 2559"

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณและงานบุคคล

อ่านต่อ

คณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยฯ ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ

อ่านต่อ

25 ปีข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

อ่านต่อ

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"

อ่านต่อ

แปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

"วันสาธิตการใช้เทคโนโลยีนิเวศวิศวกรรมในนาข้าวอินทรีย์"

อ่านต่อ

ประชุมแผนงานวิจัยฯ

อ่านต่อ

ประชุมระบบ Gin Conferences

อ่านต่อ

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ จ.เชียงราย

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ จ.น่าน-เชียงราย

อ่านต่อ

เกษียณอายุราชการ ฅนข้าว 2559

อ่านต่อ

การติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Field Study Tour and Training Workshop of upland rice breeding

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลง Pre GAP 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธ์ุฯ

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีฯ

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

โครงการพระราชดำริฯ ห้วยหญ้าไซ

อ่านต่อ

ตรวจตัดข้าวปน และให้คำแนะนำการดูแลรักษา

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านต่อ

สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์งานวิจัย

อ่านต่อ

"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"

อ่านต่อ

กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว

อ่านต่อ

การเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายพระพร

อ่านต่อ

  ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ทานหาแม่ฟ้าหลวง

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

ฤดูนาปรัง 2560 

ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 (ฉบับที่ 2/2560) 

ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 (ฉบับที่ 1/2560) 

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


เพลี้ยกระโดดหลังขาว และ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด