เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมฯ 


        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


  


>> ข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวจังหวัดเชียงราย 

>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

>> สรุปสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดการประชุมชี้แจงและร่วมสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากกรมการข้าว ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีปลูกข้าวอินทรีย์ โดย พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นำคณะประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดคันคลองบริเวณแปลงนาฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา นางสาววิลาวัลย์ เรือนสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่สำรวจพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา นางสาววิลาวัลย์ เรือนสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 22 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และนายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ มอบปัจจัยการผลิต และแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการปลูกและการดูแลรักษาแปลงข้าวไร่ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ปฏิบัติงานแปลงทดสอบข้าวไร่ โครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ฤดูนาปี 2561 ข้าวอยู่ในระยะแตกกอ

อ่านต่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน ICS เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดป่ากว๋าว ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมในพิธี

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2561 โดยมี นางจุลมณี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดตั้งคลินิกข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อบต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ นักกีฏวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ จัดตั้งคลินิกข้าวให้ความรู้ด้านโรคแมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day) ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561) และ รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ พลเอกนินนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"พร้อมคณะ

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญหา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นางสาวกนกพร มะโนเรือง นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นายเอกชัย สมโพธิ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)เกษตรกรรายใหม่ ปี​ 2561​

อ่านต่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวไร่ แบบขั้นบันได ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงที่ 16 โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

  วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นายธีระ ทำชาวนา นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาววิภาวัณย์ เรือนสังข์ และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศกพ.ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง...

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรกร จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงานเรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ จัดกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่1

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลแม่ลอย อำ​เภอ​เทิง จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

  วันที่ 9-10​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​ (ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)​ ปี​ 2561​

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายเอกชัย สมโพธิ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบคุลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 บริเวณคันคลองรอบแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมแสดงนิทรรศการวิชาการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่น ซูซิข้าวจาปอนิกา เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และจัดทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม. 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร  นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นายเอกชัย สมโพธิ นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวณัฐรดา ม่วงผัน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และจัดทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแล้ว ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฉางเก็บผลผลิตกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 223 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในนาข้าว ณ โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์​ หมู่ที่2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแจกปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 และแจกข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน...

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นางสาวช่อผกา ใจหนัก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี  

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 8-9 และ 10-11 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์  วงศ์ใหญ่  นายวทัญญู  สายสุยา และ         นายศุภณัฐปพนต์  หวังดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย)...

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาวชิดชนก บาระเมศ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา13.30 น. นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นางสาวอุทุมพร โสลา และ นางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว พนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม Web Conference เรื่องแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ(15เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตรการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว   ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2561

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 3/2561
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 2/2561
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 1/2561


ฉบับที่ 3-4


ฉบับที่ 2


ฉบับที่ 1

   


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด