ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจ ระบบควบคุมภายในและคู่มือ (Pre Audit) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2560 ณ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ข้าวขุมชน ระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมต้อนรับคณะทำงานระดับภาค พิจารณาเอกสารผลงานและลงพื้นที่ตรวจสอบผลงาน เพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา ณ บ้าน นางรินทอง คุณมาก ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานฯ ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายถนอม ลือชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช.2 และคณะ จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานโครงการยุวธรรมดิจิทัล 4.0 G ปี 2562 ณ โรงเรียนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อวางแผนการเข้ามาให้บริการในชุมชนของผู้รับจ้าง สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มและชาวนาผู้รับบริการ ณ หอ้งประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าประเมินความพร้อมของกลุ่ม(Pre Audit) และเล่มคู่มือระบบควบคุมภายใน (ICS) ของกลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด กลุ่มสหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด ต.เวียง อ.เทิง และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย...

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน(การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า) ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสามารถ คงสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมอบรมสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

อ่านต่อ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวพันธุ์คัดกับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลหัวง้ม ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ปี 2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" ลุ่มน้ำคำ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวพันธุ์คัดแปลงเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ภายใต้โครงการศูนย์ข้าวชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกิจกรรมการหยอดข้าวไร่ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับใช้ในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ณ บ้านปางกลาง หมู่ 4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดและโครงการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กล่าวรายงาน และนายบัญชา โชคมะเทวิน ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวต้อนรับ ณ แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสูง หมู่18 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูลด้านแอพลิเคชั่น G-rice ผ่านระบบ Gin Conference ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ กรมการข้าว ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการวาดแปลง นาแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวเชียงราย ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพข้าว (ศพก) เครือข่าย บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ประกอบด้วย1.นายถวิล สุริยะ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา

อ่านต่อ

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรพร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพบ้านดงชัย  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ โขมะสรานนท์ นักวิชาการเกษตร นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นักวิชาการเกษตร นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวไร่ ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  หมู่ 4,5,6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอป่าแดด...

อ่านต่อ

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24-26 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการ Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TPSO-Grow Asia Hackathon Agricultural Trade Workshop on Thai Organic Rice ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย...

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.เชียงรายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ปี 2562 > หลักสูตรการเลือกใช้พันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี > หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562  ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ อำเภอเทิง เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองข่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17-20 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำเกษตรกรร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมบรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภาค ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเทิง ตำบล เวียงเทิงอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562   นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายถวิล สุริยะ ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ โดยมีนายเกษม โกเสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมประชุมการตัดสินการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ผลการตัดสินเกษตรกรที่ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ อันดับ1...

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมงานวันสาธิต และการจัดการแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านป่าซางใต้ หมู่2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น โคงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ บ้านสัน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และส่งมอบเอกสารแผ่นพับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศพก.อำเภอเวียงป่าเป้า และ ศพก.อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ นอกโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ ณ อำเภอพานและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น ปี 2562  ณ บ้านของ นายถนัด ปัญญา (ศพก.อำเภอแม่จัน) หมู่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และได้ติดตามสำรวจดูพื้นที่แปลงนาของ นายกำพล พิกุล สมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน  ภายใต้โครงการการจัดการนาแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ณ...

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยคณะ มอบใบรับรองผ่านประเมินการเตรียมความพร้อมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่1) ณ อำเภอเทิง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ-คัดแยกขยะมูลฝอย และรณรงค์การใช้ถุงผ้า/กระบอกน้ำ แทนการใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ปี 2562 และตรวจแปลงอินทรีย์ รายเดี่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ อ.เทิง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา อินไชยวงศ์ และนางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าติดตามหารือร่วมกับคณะเกษตรอำเภอแม่สายและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในระยะยาว บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ณ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

 

        

ข่าวเตือนภัย... โรคไหม้ เพลี้ยกระโดดหลังขาว ในนาข้าว
 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 5/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 4/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 3/2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 2/2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 1/2562เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด