ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตการเกษตร (ข้าว) ประเภทข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว จำนวน 67 ตัวอย่าง ในงานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 11 ปี 2563 ณ สนามหน้าที่ทำการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดข้าวแบบบูรณาการ ณ ลานตากพืชผลการเกษตรวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ครึ่งใต้-ประชาภวัฒน์ หมู่ที่10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ปฏิบัติงานติดตามและเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูนาปี 2563 ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว แบบรายเดี่ยว ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวของเกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐาน GAP ข้าว (รายเดี่ยว) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร จำนวน 32 ราย 41 แปลง ณ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เข้าเยี่ยมชมและสัมภาษณ์ เรื่อง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู  ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ให้การต้อนรับ

อ่านต่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจพัสดุ จากสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2563 และวางแผนการปฏิบัติงานโครงการ ปี 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS) ครั้งที่ 2 ณ ตำบลวังชิ้น ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมนิเทศงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กับเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ (ชาวนาขาเดฟ) ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดประชุมหน่วนงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและหาแนวทางการขับเคลื่อนนาแปลงใหญ่หลังปีที่ 3 และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนในกลุ่มนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 3-5 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบผลงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2564  ณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา , อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ , อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ , และ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  

อ่านต่อ

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบผลงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ปี 2564 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายมานัส ไชยรัตน์ เกษตรกรตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาวและศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 1 กันยายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคันคลองรอบแปลงนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการส่งเสริมให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ คทช. ร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมแผนการปฏิบัติงานภาคสนาม การตรวจสอบการดำเนินงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานฯ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำทางการเกษตรบ้านป่าแหย่ง-ร้องหวาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ปี 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหนุกงา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯมหานคร

อ่านต่อ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ นักกีฏวิทยา ร่วมกับ นางสาวจินตนา ไชยวงค์ นักกีฏวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพลอยไพลิน ธนิกกุล นักกีฏวิทยาปฏิบัติการ และคณะ จากกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นำรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วของกรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรม Kick off การจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าว...

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันเกษตรระดับภูมิภาค ปี 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพบ้านสันหลวง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ICS)  ณ อำเภอสูงเม่น อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ข้าวด้าน ICS โครงการนาแปลงใหญ่ และสำรวจแปลงนา ณ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดอบรมการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ข้าวด้าน ICS ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารสุขภาวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกลการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหารชุมชน กิจกรรม อาสาสมัครในการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยของพื้นที่(ชาวนาอาสา) ณ เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และวางรวงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองในครัวเรือน ณ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการตรวจติดตามของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วัันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่  นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองแก่เกษตรกรโครงการนาแปลงใหญ่ กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ หมู่ 3 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานต่อสำนักงาน ก.พ.ร และร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าว ร่วมกับศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทรายขาว อำเภอพาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานฝายแม่ลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ณ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะร่วมกับ นางนาตยา การปรีดี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์ นางสาวอาภาภรณ์ วัฒนวิเชียร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช และนางสาวภาวิณี พุ่มชื่น นักเกษตรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว สำรวจพื้นที่จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชน ณ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาลและป่าห้วยไคร้ ณ หอประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 17 บ้านไคร้สันติสุข ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2562  ณ ตำบลสันกลาง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน และตำบลเมืองชุม ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดเวทีชุมชนภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง จำกัด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารสุขภาวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกลการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหารชุมชน กิจกรรม อาสาสมัครในการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยของพื้นที่(ชาวนาอาสา) ณ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย และติดตามงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดเวทีชุมชน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายวิทยา ภักดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ ตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในพื้นที่ดำเนินงานป่าสงวนแห่งชาติ ห้วยป่าแดง ป่าห้วยป่าตาล และป่าห้วยไคร้ ณ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการวางรวงเพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองแก่กลุ่มเกษตร ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมพิจารณาการเสนอความต้องการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารสุขภาวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกลการขับเคลื่อนการเกษตรและอาหารชุมชน กิจกรรม อาสาสมัครในการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยของพื้นที่(ชาวนาอาสา) ณ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (chief of operation) ครั้งที่ 3/2563 ด้านการเกษตรของศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงราย จำนวน 22 ศูนย์ โดยคณะกรรมการเห็นชอบให้ผ่านทุกศูนย์ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

  เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าประชุมร่วมกับ Operation Team เพื่อพิจารณาการเสนอความต้องการโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่องโยงตลาด โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร และโครงการสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอพาน สำนักงานเกษตรอำเภอแม่จัน และที่ว่าการเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองในชุมชน ณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะฯ ร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) การชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข้าว กรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ105 จำนวน 1.5 ตัน และกข15 จำนวน 6 ตัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบให้กับสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับสนับสนุนเกษตรกรผู้ประสบภัย ครั้งที่ 5/2563 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว/ศูนย์วิจัยข้าวที่รับผิดชอบโครงการฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Gin conference โดยมีรองอธิบดีกรมการข้าว (นายขจร เราประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สนับสนุนทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ :นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กรมการข้าว ไปปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ณ Louisiana State University Agricultural Center ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ

วันที่ 3-5 มีนาคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ผลงานวิจัยภาคบรรยาย นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคบรรยายชมเชยอันดับ 2ผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยภาคแผ่นภาพชนะเลิศอันดับ 1 และ นางสาวศิริลักษณ์...

อ่านต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่(เวทีชุมชน) จำนวน 36 ศูนย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำปี 2562 จำนวน 200 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าข้าวของชุมชนณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี บ้านปางกลาง ตำบลแม่พริก อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ “แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาการผลิตและการตลาดข้าว” ระหว่าง ผู้แทนจากกรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สำนักงบประมาณ ธนาคารเพื่อการเกษตร และผู้แทนผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 115กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานและพบปะประธานศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 43 ศูนย์ ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ 1 ศูนย์ 100 ตัน ของกลุ่มเกษตรกรโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี 2563 หลักสูตร...

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน(ICS) ครั้งที่ 1 กลุ่มเกษตรกรประจำ ปี 2562 จำนวน 86 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดทำแผนงานพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณบรูณาการและลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดเชียงราย ณ บ้านทุ่งต้อม ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านบ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563 และติดตามงานโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ณ อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

 

        

ข่าวเตือนภัย...โรคไหม้คอรวง
ข่าวเตือนภัย
...เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว
ข่าวเตือนภัย...การระบาดของโรคไหม้ เพลี้ยไฟ และเพลี้ยกระโดดหลังขาวในนาข้าว จังหวัดเชียงราย 

ข่าวเตือนภัย...โรคไหม้และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในนาข้าว พื้นที่จังหวัดเชียงราย 
 
ข่าวเตือนภัย...โรคใบไหม้ระบาดในนาข้าว  

 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปี 2563

=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 1/2563

=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 2/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 3/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 4/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 5/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 6/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 7/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 8/2563
=>ประกาศชาวนาและการเตือนภัยฤดูนาปี ฉบับที่ 9/2563



เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด