ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมฯ 


        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยฯ ถ้ำหลวง-จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 101 ราย รวมพื้นที่ความเสียหายทั้งหมดประมาณ 1,397.50 ไร่   โดยกรมการข้าว ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 6,730 กิโลกรัม และ กข6 จำนวน 7,370 กิโลกรัม  รวมทั้งสิ้น 14,100 กิโลกรัม


  

  


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

>> สรุปสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย


  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มีเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น ชั้นพันธุ์หลัก จำหน่ายดังนี้

  


 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561) และ รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องหิรัญนคร โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ์ นักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมปลูกข้าวแปลงสาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกร

อ่านต่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ พลเอกนินนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"พร้อมคณะ

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญหา เจ้าพนักงานการเกษตรชำาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นางสาวกนกพร มะโนเรือง นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นายเอกชัย สมโพธิ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์(Organic Thailand)และระบบควบคุมภายใน(ICS)เกษตรกรรายใหม่ ปี​ 2561​

อ่านต่อ

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกข้าวไร่ แบบขั้นบันได ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวงที่ 16 โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวคุณภาพเพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

  วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​

อ่านต่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นายธีระ ทำชาวนา นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาววิภาวัณย์ เรือนสังข์ และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ศกพ.ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง...

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกษตรกร จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงานเรื่องการผลิตข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 12-15 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ จัดกิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่1

อ่านต่อ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลแม่ลอย อำ​เภอ​เทิง จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

  วันที่ 9-10​ มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้​ กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวเชียงรายสู่สากล​ (ข้าวหอมมะลิ, ข้าวเหนียวเขี้ยวงู)​ ปี​ 2561​

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นายเอกชัย สมโพธิ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP ข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบคุลากรในหน่วยงาน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2561 บริเวณคันคลองรอบแปลงนาของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ร่วมแสดงนิทรรศการวิชาการและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ดีเด่น ซูซิข้าวจาปอนิกา เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และจัดทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม. 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร  นายนิมิตร  ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก.) ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาววาสนา จิโน นายเอกชัย สมโพธิ นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวณัฐรดา ม่วงผัน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมสาธิตการทำไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก และจัดทำปุ๋ยหมัก กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนแล้ว ภายใต้โครงการเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนบ้านโป่งเทวี ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง องค์ความรู้เรื่องข้าว ในโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีนายบุญเลิศ ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ฉางเก็บผลผลิตกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 223 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ตามโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการโรคและแมลงในนาข้าว ณ โรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์​ หมู่ที่2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแจกปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 และแจกข้าวพระราชทานเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนางภัทราวดี  ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน...

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นายศุภณัฐปพนต์ หวังดี นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นางสาวช่อผกา ใจหนัก ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนทานตะวันวิทยา ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยมี นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี  

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day ) ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ใต้ ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 8-9 และ 10-11 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561  โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์  วงศ์ใหญ่  นายวทัญญู  สายสุยา และ         นายศุภณัฐปพนต์  หวังดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย)...

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นางสาวชิดชนก บาระเมศ และนายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านสัน ม.3 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและคณะ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา13.30 น. นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอแม่สรวยเป็นประธาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา นางสาวอุทุมพร โสลา และ นางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดประชุมเรียนรู้การจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ชาวนา ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงชัย สาขาเวียงเชียงรุ้ง จำกัด มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS) ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 37 ราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว พนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม Web Conference เรื่องแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ(15เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ จัดฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 หลักสูตรการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว   ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 เมษายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าว ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

อ่านต่อ

วันที่ 2-5 มีนาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 2 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า  จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้  นางสาวอุทุมพร โสลา,นางสาวกนกพร มะโนเรือง และนางสาวสุทธิดา นิรันดร์,นายเอกชัย สมโพธิ  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบ้านสันมะแฟน หมู่ 6  ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน CRRU KASET FAIR 2018  ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561  ณ ลานเวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ    ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันตรวจวิเคราะห์ดิน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมจัดรายการวิทยุกรมประมงพบเกษตรกร เรื่องโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560 และปี 2561 ณ สถานีวิทยุกรมประมง อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร ร่วมบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ "ข้าวพ่อพอเพียง"

อ่านต่อ

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกชัย สมโพธิ, นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว, และนางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันเปิดบ้านพานพิท ณ โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ  เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับ องคมนตรี (นายพลากร  สุวรรณรัฐ) และคณะ  ตรวจเยียมติดตามผลการดำเนินงานโครงการและมอบสิ่งของพระราชทาน  ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว นักวิชาการเกษตร, นายนพรัตน์ สุขใจ นักวิชาการเกษตร, นางสาวกนกพร มะโนเรือง นักวิชาการเกษตร และ นางสาวช่อผกา ใจนัก นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  และตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ สำรวจการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูนาปรัง ปี 2560/61 และติดตามงานโครงการนาแปลงใหญ่ฯ ณ ตำบลสันมะค่า ตำบลป่าแดด ตำบลโรงช้าง อำเภอป่แดด  ตำบลจอมสวรรค์ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน และ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งราชมหาราช ประจำปี 2561 (ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561)

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายเอกชัย สมโพธิ นักวิชาการเกษตร และคณะ สำรวจพื้นที่และตรวจสอบเอกสารของเกษตรกร โครงการส่งเสิรมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด