ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมฯ 


        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   


  


>> ข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวจังหวัดเชียงราย 

>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

>> สรุปสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพข้าว (ศพก) เครือข่าย บ้านดงชัย หมู่ 2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำชาวนาภายใต้แนวคิดการพัฒนาข้าวในรูปแบบนาแปลงใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สังกัดศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2562 ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นำเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นเข้ารับโล่รางวัล โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ประกอบด้วย1.นายถวิล สุริยะ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา

อ่านต่อ

วันที่  4 มิถุนายน 2562  นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรพร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพบ้านดงชัย  ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายภานุพงศ์ โขมะสรานนท์ นักวิชาการเกษตร นางสาวสุทธิดา นิรันดร์ นักวิชาการเกษตร นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว และการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

อ่านต่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวไร่ ปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี  หมู่ 4,5,6 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรต่อเนื่อง ปี 2561 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอเทิง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอป่าแดด...

อ่านต่อ

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการด้านเกษตรวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24-26 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และนางสาววาสนา จิโน นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมโครงการ Hackathon 2019 ไทยแลนด์ฟู้ดฮีโร่ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ TPSO-Grow Asia Hackathon Agricultural Trade Workshop on Thai Organic Rice ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย...

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รอง ผวจ.เชียงรายเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมด้านองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ ปี 2562 > หลักสูตรการเลือกใช้พันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี > หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562  ณ โรงแรมทีคการ์เด้น สปารีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (field day) และบริการเกษตรเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ อำเภอเทิง เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2562 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองข่วง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17-20 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำเกษตรกรร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน การส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ประจำปี 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมบรรยายการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ครั้งที่ 3 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภาค ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเทิง ตำบล เวียงเทิงอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้แก่เกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  

อ่านต่อ

วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562   นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายถวิล สุริยะ ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ โดยมีนายเกษม โกเสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมประชุมการตัดสินการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ผลการตัดสินเกษตรกรที่ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ อันดับ1...

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมงานวันสาธิต และการจัดการแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านป่าซางใต้ หมู่2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น โคงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ บ้านสัน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และส่งมอบเอกสารแผ่นพับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศพก.อำเภอเวียงป่าเป้า และ ศพก.อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ นอกโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ ณ อำเภอพานและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น ปี 2562  ณ บ้านของ นายถนัด ปัญญา (ศพก.อำเภอแม่จัน) หมู่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และได้ติดตามสำรวจดูพื้นที่แปลงนาของ นายกำพล พิกุล สมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน  ภายใต้โครงการการจัดการนาแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ณ...

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยคณะ มอบใบรับรองผ่านประเมินการเตรียมความพร้อมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่1) ณ อำเภอเทิง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ-คัดแยกขยะมูลฝอย และรณรงค์การใช้ถุงผ้า/กระบอกน้ำ แทนการใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ปี 2562 และตรวจแปลงอินทรีย์ รายเดี่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ อ.เทิง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา อินไชยวงศ์ และนางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าติดตามหารือร่วมกับคณะเกษตรอำเภอแม่สายและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในระยะยาว บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ณ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามประเมินผลงานร่วมกับคณะทำงานระดับศูนย์ฯ คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายถนอม ลือชัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2   และคณะ เก็บรวงข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ105 และร่วมกับเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ แปลงนาสาธิต ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นายวทัญญู สายสุยา และนายศุภณัฐปพนต์ หวังดี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561    นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 54 ตัวอย่าง  แลพันธุ์ กข6 จำนวน 56 ตัวอย่าง ณ งานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-13...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 38 ตัวอย่าง  และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามให้คำแนะนำ และตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะ ติดตามงานและตรวจแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ฤดูนาปี 2561 ให้แก่เกษตรกร โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว           (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ผ่านระบบ Gin Conference ร่วมกับหน่วยงานฯ ในส่วนภูมิภาค โดยนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้สัมภาษณ์นักข่าว Mr. Sawaki, NNA (Thailand) Co.Ltd (บริษัท เอ็นเอ็นเอ เจแปน คอมปานี ลิมิเต็ต ซึ่งอยู่ในเครือสำนักข่าวเคียวโด) เกี่ยวกับข้าวญี่ปุ่น การวิจัย การผลิต...

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ในการปฏิบัติจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด สาขาเวียงเชียงรุ้ง และสาขาเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อบ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561     นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดพันธุ์ปนและส่งมอบป้ายแปลงสาธิตภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ ตำบลท่าสาย ตำบลท่าสุด และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

    วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมทวบทวนและตรวจสอบรายการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร T1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร ร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์เชียงราย สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย ธกส. โรงสีข้าวแพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ หจก.สิงห์บุษรุ่งเรืองพาณิชย์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรอง GAP

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (รายเดิม) จำนวน 109 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และบริษัทเอกชน ติดตามการตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวทัญญู สายสุยา นักวิชาการเกษตร และคณะ ให้คำแนะนำการตรวจตัดพันธุ์ปนภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

 

        

 เตือนภัยเพลี้ยกระโดดหลังขาว

เตือนภัยโรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว
และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

เตือนภัยการระบาดและเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้
Fall armyworm


ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปรัง 2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 10/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 9/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562  
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 7/2562
 
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 6/2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 5/2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 4/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 3/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 2/2562
=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 1/2562


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด