Black Ribbon

                   

 

  

"ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดมิได้      
ข้าพระพุทธเจ้า    ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย"

 


 

        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974


>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ข้อมูลเป้าหมายพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ฤดูการผลิต 2559

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย


 

 


นางสาวอุรัสยาน์ บูลย์ประมุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวข.เชียงราย ได้รับรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับที่ 1 และรางวัลโปสเตอร์ยอดนิยม   นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวข.เชียงราย ได้รับรางวัลรางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานวิจัยยอดนิยม  ในการสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอิเอ็มเพรสน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

การอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ฯ

อ่านต่อ

คณะทำงานฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

การประชุมวีดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560

อ่านต่อ

การสัมมนาวิชาการข้าวกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.ชร. เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

การฝึกอบรมหลักสูตร การทำนาข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนปี 2560

อ่านต่อ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพเทศบาล และเจ้าหน้าฯ เทศบาลตำบลกงไกรลาศ เข้าศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตข้าวภายใต้ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

อ่านต่อ

กรมการข้าว จัดสัมมนาวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

การประชุมระบบ Gin Conference การจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านข้าวแบบเบ็ดเสร็จ(Digital & Call Center หมอข้าว)

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง  

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560  คณะที่ปรึกษากรมการข้าว และสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมและถ่ายทำการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP) ประจำปี2560 ณ  ศาลาเอนกประสงค์ บ้านกล้วย หมู่5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560  ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเสื่อมสภาพ จากกลุ่มวิชาการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ปีงบประมาณ 2558  จำนวน 69,998 กิโลกรัม

อ่านต่อ

นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ ส่งมอบบอร์ดสื่อเผยแพร่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2560

อ่านต่อ

นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะ จัดอบรมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม สำหรับกลุ่มติดตาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน(GAP)

อ่านต่อ

    นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญงานพิเศษ และนายจรัญ ลือเลิศ พนักงานการเกษตร ร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศพก.บ้านทุ่งกวางใต้ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเรียนรู้นอกสถานที่ ข้าวพ่อพอเพียง ให้กับนักเรียนฯ

อ่านต่อ

นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมคณะ  ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นิทรรศการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามแผนการผลิตฯ

อ่านต่อ

นายปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม ผอ.ศวข.เชียงราย นำข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (100 วัน)

อ่านต่อ

พิธีมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  จัดตั้งจุดบริการประชาชน และบริการความรู้สู่ประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 

อ่านต่อ

ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว หลักสูตร "ชาวนามืออาชีพ"

อ่านต่อ

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

อ่านต่อ

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)

อ่านต่อ

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.ทมบ.37 และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ปฏิบัติราชการที่จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการ "วันอาหารโลก ประจำปี 2559"

อ่านต่อ

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกฏหมาย ระเบียบสารบรรณและงานบุคคล

อ่านต่อ

คณะศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยฯ ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ

อ่านต่อ

25 ปีข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ เชียงราย-พะเยา

อ่านต่อ

กิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ"

อ่านต่อ

แปลงเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

"วันสาธิตการใช้เทคโนโลยีนิเวศวิศวกรรมในนาข้าวอินทรีย์"

อ่านต่อ

ประชุมแผนงานวิจัยฯ

อ่านต่อ

ประชุมระบบ Gin Conferences

อ่านต่อ

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ จ.เชียงราย

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ จ.น่าน-เชียงราย

อ่านต่อ

เกษียณอายุราชการ ฅนข้าว 2559

อ่านต่อ

การติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

  อบรมเชิงปฏิบัติการ Field Study Tour and Training Workshop of upland rice breeding

อ่านต่อ

ตรวจประเมินแปลง Pre GAP 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธ์ุฯ

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีฯ

อ่านต่อ

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

อ่านต่อ

โครงการพระราชดำริฯ ห้วยหญ้าไซ

อ่านต่อ

ตรวจตัดข้าวปน และให้คำแนะนำการดูแลรักษา

อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ  ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ
เพลี้ยกระโดดหลังขาว ฤดูนาปรัง 2560

ฉบับที่ 2


ฉบับที่ 1

         

 

 


ประกาศชาวนาฤดูนาปรัง 2560 

ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 ฉบับที่ 7/2560  
ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 ฉบับที่ 6/2560
 
ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 ฉบับที่ 5/2560
ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 ฉบับที่ 4/2560
  
ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 ฉบับที่ 3/2560
  
ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 (ฉบับที่ 2/2560)

ประกาศชาวนา ฤดูนาปรัง 2560 (ฉบับที่ 1/2560) 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด