ข่าวพระราชกรณียกิจด้านข้าว 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "งานวิจัยข้าวไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ   โดยมี นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการประชุมฯ 


        

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017  ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร  โดยศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานในกิจกรรมพิเศษโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครบรอบ 12 ปี กระทรวงยุติธรรมจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมหลัก คือ การเปิดศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร     โดยมี นาย    อภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย นางสาวนุจรินทร์ จังขันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดนิทรรศการด้านข้าว


  


>> ข้อมูลการผลิตและการตลาดข้าวจังหวัดเชียงราย 

>>ศูนย์ข้าวชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มปริมาณสินค้าการเกษตรเชียงราย

>>โรงสีข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

>>การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

>> สรุปสถานการณ์การปลูกข้าวญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

 ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 22 ครั้งที่ 1 ปีการผลิต 2561/62 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562   นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา นายถวิล สุริยะ ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่าย หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายและคณะ ร่วมติดตามการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบผลงานของคณะกรรมการ การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับกรม ประจำ ปี 2562 สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวหอมมะลิ โดยมีนายเกษม โกเสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมประชุมการตัดสินการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม ผลการตัดสินเกษตรกรที่ส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ได้แก่ อันดับ1...

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ เข้าร่วมงานวันสาธิต และการจัดการแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านป่าซางใต้ หมู่2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านต่อ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น โคงการส่งเสริมและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ บ้านสัน หมู่ 3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และส่งมอบเอกสารแผ่นพับโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ ศพก.อำเภอเวียงป่าเป้า และ ศพก.อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาวอุทุมพร โสลา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา บ้านผาตั้ง ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจประเมินแปลงข้าวอินทรีย์ นอกโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ ณ อำเภอพานและอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมสนับสนุนและเตรียมความพร้อมเกษตรกรสาขาไร่นาสวนผสมดีเด่น ปี 2562  ณ บ้านของ นายถนัด ปัญญา (ศพก.อำเภอแม่จัน) หมู่ 2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และได้ติดตามสำรวจดูพื้นที่แปลงนาของ นายกำพล พิกุล สมาชิกนาแปลงใหญ่ตำบลดอยลาน  ภายใต้โครงการการจัดการนาแปลงใหญ่ด้วยเทคโนโลยีเกษตรกรรมแม่นยำสูง ณ...

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วยคณะ มอบใบรับรองผ่านประเมินการเตรียมความพร้อมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของกลุ่ม ปี 2561 (ปีที่1) ณ อำเภอเทิง และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นางสาวกรสิริ ศรีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการวันดินโลก ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ-คัดแยกขยะมูลฝอย และรณรงค์การใช้ถุงผ้า/กระบอกน้ำ แทนการใช้ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ตรวจสอบเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ปี 2562 และตรวจแปลงอินทรีย์ รายเดี่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ อ.เทิง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา อินไชยวงศ์ และนางสาวชิดชนก บาระเมศ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการการฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เข้าติดตามหารือร่วมกับคณะเกษตรอำเภอแม่สายและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนในระยะยาว บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน ณ ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามประเมินผลงานร่วมกับคณะทำงานระดับศูนย์ฯ คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562

อ่านต่อ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายถนอม ลือชัย ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2   และคณะ เก็บรวงข้าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ105 และร่วมกับเกษตรเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ แปลงนาสาธิต ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ นายวทัญญู สายสุยา และนายศุภณัฐปพนต์ หวังดี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อ่านต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561    นายอภิชาติ เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 54 ตัวอย่าง  แลพันธุ์ กข6 จำนวน 56 ตัวอย่าง ณ งานเทศกาลข้าวหอมและของดีอำเภอป่าแดด ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-13...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าว พันธุ์ กข15 จำนวน 38 ตัวอย่าง  และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานเทศกาลยางพารานานาชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามให้คำแนะนำ และตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561   นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะ ติดตามงานและตรวจแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ฤดูนาปี 2561 ให้แก่เกษตรกร โครงการพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  นางสาวศิริลักษณ์ ใจบุญทา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561  รองอธิบดีกรมการข้าว           (นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกรมการข้าว ผ่านระบบ Gin Conference ร่วมกับหน่วยงานฯ ในส่วนภูมิภาค โดยนายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางอุรัสยาน์ ขวัญเรือน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกัลยา บุญสง่า นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้สัมภาษณ์นักข่าว Mr. Sawaki, NNA (Thailand) Co.Ltd (บริษัท เอ็นเอ็นเอ เจแปน คอมปานี ลิมิเต็ต ซึ่งอยู่ในเครือสำนักข่าวเคียวโด) เกี่ยวกับข้าวญี่ปุ่น การวิจัย การผลิต...

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ เป็นวิทยากรอบรมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ในการปฏิบัติจนถึงการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด สาขาเวียงเชียงรุ้ง และสาขาเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายจรัญ สีเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อบ้านหาดบ้าย ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 ตุลาคม 2561     นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดพันธุ์ปนและส่งมอบป้ายแปลงสาธิตภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ณ ตำบลท่าสาย ตำบลท่าสุด และตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

    วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ร่วมทวบทวนและตรวจสอบรายการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร T1 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานฯ ลูกจ้าง ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP ครบวงจร ร่วมกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรและสหกรณ์เชียงราย สหกรณ์การเกษตรจังหวัดเชียงราย ธกส. โรงสีข้าวแพร่รุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ หจก.สิงห์บุษรุ่งเรืองพาณิชย์ และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรอง GAP

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิต(พันธุ์ปลา)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (รายเดิม) จำนวน 109 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย พร้อมด้วย นายจรัญ สีเขียว  เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ และบริษัทเอกชน ติดตามการตรวจประเมินแปลงผลิตข้าวอินทรีย์ ณ กลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และคณะ ให้คำแนะนำและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวทัญญู สายสุยา นักวิชาการเกษตร และคณะ ให้คำแนะนำการตรวจตัดพันธุ์ปนภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ติดตามให้คำแนะนำและตรวจตัดพันธุ์ปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ ตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปฎิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และคณะ ติดตามให้คำแนะนำตรวจตัดข้าวปนโครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือนและโครงการนาแปลงใหญ่ ณ ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้าและกลุ่มนาแปลงใหญ่ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย​​

อ่านต่อ

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของจังหวัดเชียงราย และการประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา 2 ล้านไร่ ณ โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

อ่านต่อ

รองอธิบดีกรมการข้าว (นาย    กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2561

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)และการประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ  เนินพลับ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย  มอบหมายให้ นายวิทยา  ภักดี  เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมคณะจากส่วนกลางฯ ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุตำบลหัวง้ม

อ่านต่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา  ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร  จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสักพัฒนา ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จำนวน 21 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายแสวง เบ็ญชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และคณะ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2561 ณ ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ โขมะสรานนท์ และนายศุภณัฐปพนต์ หวังดี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ลงทะเบียนเกษตรกรผู้ขอรับการตรวจ GAP ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) (กลุ่ม ปี 2561) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน และสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จังหวัดเชียงราย​

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จัดการประชุมชี้แจงและร่วมสำรวจพื้นที่และการคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก 2561/62 รอบที่ 1  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากกรมการข้าว ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงราย พะเยา และเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม

อ่านต่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ หมื่นเร็ว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีปลูกข้าวอินทรีย์ โดย พล.ต.บัญชา ดุริยพันธ์ ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธี

อ่านต่อ

นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นายจีรพงษ์ วงศ์ใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นำคณะประธานศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดคันคลองบริเวณแปลงนาฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา นางสาววิลาวัลย์ เรือนสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ร่วมลงพื้นที่สำรวจพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้นางสาววาสนา จิโน นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และคณะ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1ล้านไร่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวอุทุมพร โสลา นายธีระ ทำชาวนา นางสาววิลาวัลย์ เรือนสังข์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงเดิม ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 22 ราย ศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบหมายให้ นายวทัญญู สายสุยา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะ จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว มอบหมายให้ นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และนายนิมิตร ดวงปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานให้คำแนะนำ มอบปัจจัยการผลิต และแก้ไขปัญหาในการปลูกข้าวของเกษตรกรโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายอภิชาติ เนินพลับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย มอบให้นายวิทยา ภักดี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะ ติดตามการปลูกและการดูแลรักษาแปลงข้าวไร่ โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

เตือนภัยการระบาด

        

เตือนภัยการระบาดและเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้
Fall armyworm

 

ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฤดูนาปรัง 2562

=> ประกาศชาวนาและการเตือนภัย ฉบับที่ 1/2562


เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

  

 


หนอนหอใบข้าว


>> การป้องกันและกำจัด

 


โรคไหม้

  

>>การป้องกันกำจัด